High-Energy Plasma Phenomena in Astrophysics

5 - 30 July 2021

Elena Amato, Andrei Beloborodov, Frank Jenko, Anatoly Spitkovsky